Privacy beleid

 

Privacyverklaring Bert Kruijer FD.

Per 25 Mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hierop is het privacy beleid van Bert Kruijer FD aangepast. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Privacy beleid Bert Kruijer FD.
Bert Kruijer FD is een tussenpersoon in financiële dienstverlening. Bert Kruijer FD adviseert in en bemiddelt bij de totstandkoming van financiële producten waaronder (schade) verzekeringen .

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
In geval van bemiddeling bij totstandkoming van financiële producten werken wij samen met banken en verzekeraars en andere financiële instellingen. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 •  Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
E mail info@bertkruijerfd.nl
Telefonisch 0595-443125 of 06-11372779

Gebruik van persoonsgegevens :

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens:
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam en adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Geboortedatum en leeftijd
 • Gegevens over je huidige producten en diensten
 • Geslacht en samenstelling huishouden
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in het contactformulier
 • Interesses
 • Opleidingsniveau
 • Telefoonnummer en email adres
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens

Doeleinden:
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen voldoen aan de door de wetgever gestelde eisen t.b.v. dossiervorming.
 • Om aanvragen te kunnen doen bij aanbieders van financiële diensten.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites en dienstverlening te verbeteren.

Verstrekking aan derden:
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samen werken.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde diensten te kunnen leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens:

Bert Kruijer FD beidt de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen, hiervoor zal dan een schriftelijk verzoek moeten worden ingediend.
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding :
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.