Schade Verzekeringen Zakelijk

Hier vind u een overzicht van de zakelijke verzekeringen

Verkeer en Mobiliteit

Ook bij de ondernemer is de autoverzekering niet weg te denken en is dan ook vaak onderdeel van het verzekeringspakket. Bij een ondernemer kan de autoverzekering dan ook bestaan in de hoedanigheid van een bestel of vrachtauto of alle andere voertuigen welke aan de onderneming toehoren.

WA dekking

De dekking bestaat natuurlijk uit de verplichte WA dekking (wettelijke aansprakelijkheid). Het voertuig moet minimaal verzekerd zijn voor een WA dekking die de schade aan de tegenpartij dekt door uw toedoen.

WA-extra

Als de auto toch nog een aanzienlijke dagwaarde heeft kan de WA dekking worden uitgebreid met een WA-extra dekking , ook wel mini-casco of beperkte casco dekking genoemd. In het geval van een WA-extra dekking verzekerd u de dagwaarde van uw auto tegen een aantal gebeurtenissen zoals: inbraak of poging tot inbraak, diefstal brand en ruitbreuk. 

WA All-risk

Voor nieuwe auto’s en auto’s die vrij nieuw zijn en dus een behoorlijke cataloguswaarde vertegenwoordigen is de All-risk dekking. Deze wordt ook wel casco complete dekking of volledig casco dekking genoemd.
Naast de dekking van verplichte WA en WA-extra is de All-risk dekking nog veel uitgebreider. De dekking bestaat dan ook uit de eigen schade bij een aanrijding of vandalisme. Vrijwel alle risico’s zijn nu verzekerd. 

Extra dekkingen

Naast bovenstaande verzekeringsvormen kan uw autoverzekering nog worden uitgebreid met een persoonlijke ongevallen inzittenden verzekering en een rechtsbijstandverzekering voor in het verkeer. Ook is een eigen vervoer verzekering geen overbodige luxe . Deze verzekeringsvorm dekt alle zaken die een ondernemer zelf of zijn werknemer in de auto vervoert b.v. de gereedschappen van een timmerbedrijf. Ook hebben wij verzekeringen voor de goederen die de ondernemer in opdracht vervoert.

Wagenparkverzekering

Voor meerdere voertuigen ( vaak 10 of meer) kunt u een speciale wagenparkverzekering afsluiten. Deze wordt op maat gemaakt. De samenstelling van uw wagenpark , het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop bepalen de dekking en de premie.

De bestelauto verzekering is voor bedrijven die een bestelauto bezitten. De bestelauto verzekering bestaat dan weer uit de verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheid) dekking en de vrijwillige extra dekkingen waaronder beperkte casco dekking of all-risk dekking . Ook zijn weer extra modules toe te passen b.v. ongevallen inzittenden , rechtsbijstand en apart de eigen vervoer verzekering voor materialen en gereedschappen die je met de bestelauto vervoert. Zie hiervoor dan ook de optie eigen vervoer verzekering. Ook de bestelauto verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn , des te hoger de pakket korting kan oplopen.

De vrachtwagen verzekering kent ook weer de verplichte dekking WA (wettelijke aansprakelijkheid) en kan gewenst weer uitgebreid worden met de optionele dekkingen beperkte casco dekking en de all-risk dekking met b.v. ongevallen inzittenden en rechtsbijstand . De vrachtwagen verzekering is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die een dergelijk voertuig in bezit hebben. De korting op de premie bij schadevrij rijden kan zelfs oplopen tot 75%. Ook is er zelfs dekking voor de schade aan de eigendommen van de chauffeur zelf. De premie is afhankelijk van verschillende factoren b.v. de doeleinden waarvoor de vrachtwagen wordt gebruikt, het aantal schadevrije jaren en het gewicht en waarde van de combinatie etc.

een eigen vervoer verzekering is juist voor de ondernemer die regelmatig eigen spullen of handelsgoederen vervoert. Deze handelsgoederen en materialen en gereedschappen kunnen tijdens opslag of vervoer beschadigd raken of zelfs gestolen worden. De goederen zijn dan 24/7 verzekerd tegen beschadiging , verlies of diefstal tijdens het vervoer met b.v. de eigen bestelauto. Deze dekking is dan gelding in geheel Europa. De premie voor een eigen vervoer verzekering kan van verschillende factoren afhankelijk zijn b.v. het aantal te verzekeren bestelauto’s, de aanwezigheid van een beveiliging systeem , de aanwezigheid van geblindeerde laadruimtes etc. Ook de eigen vervoer verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn, des te hoger de pakket korting kan oplopen.

Bedrijven kunnen in algemeenheid voertuigen in het bezit hebben die onder de noemer landmaterieel vallen. Denk hierbij dan aan een heftruck, tractor of graafmachine. Zodra met deze voertuigen dan op de openbare weg gereden gaat worden is er een WA
(wettelijke aansprakelijkheid) verzekering nodig. Als er dan met dergelijk landmaterieel schade wordt veroorzaakt , is deze schade gedekt op deze verzekering . Uiteraard bestaat ook weer de mogelijkheid om het land materieel zelf weer te verzekeren met de dekking beperkte casco dekking en de all-risk dekking. Dergelijke verzekeringen zijn dan van toepassing op bedrijven waaronder de bouw , hoveniers , agrariër , grondverzet en weg en waterbouw. Ook de land materieel verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket zijn afgesloten, des te hoger de pakket korting kan oplopen.   

Gebouwen

De gebouwen verzekering is bedoeld voor eigenaren van bedrijfsgebouwen in algemeenheid . Deze gebouwen kunnen een verschillende hoedanigheid hebben b.v. een kantoor of praktijk , winkels , opslagruimtes maar ook b.v. het gebouw onderverdeeld in appartementen n.l. de VVE ( vereniging van eigenaren ) . Ook als ondernemer of eigenaar van een appartement in de VVE loopt je net als een particuliere bewoning dezelfde risico’s van brand, stormschades , waterschades , ontploffing etc. De verzekeraar dekt dan deze schade tot maximaal het verzekerd bedrag op de polis waarbij de mogelijkheid bestaat om het pand te verzekeren met de garantie tegen onderverzekering. Hierbij is dan vaak een gratis waarde bepaling mogelijk door de verzekeraar of externe taxateur. Daarnaast biedt de verzekeraar ook dekking voor de kosten om de schade te beperken , en b.v. opruimingskosten na een schade welke vaak gemaximeerd zijn. De premie van een gebouwen verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren n.l. de bestemming van het pand, de hoogte van de verzekerde waarde van het pand en preventieve maatregelen ter voorkoming van schade kan resulteren in een lagere premie. Ook de gebouwen verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn , des te hoger de pakket korting kan oplopen.

Met de inventaris goederen verzekering bedoelen we bij inventaris alle inrichting van het bedrijf, dit kunnen dan de kantoormeubelen zijn maar ook de stelling kasten , de vloerbedekking . Bij het onderdeel goederen bedoelen we alle handels goederen die het bedrijf produceert of verkoopt. Deze inventaris goederen verzekering is juist geschikt voor bedrijven maar ook voor verenigingen of andere stichtingen. Ook is dan het zgn. huurdersbelang gedekt n.l. alle zaken die een huurder van een pand investeert en dus voor eigen rekening neemt in het gehuurde pand b.v. behang en schilderwerk , een keuken of een beveiliging installatie.
De dekking is dan weer uitgebreid b.v. brand , storm en inbraakschade etc. De waarde van de inventaris en goederen kan dan ook weer gratis vastgesteld worden door een deskundige. Bij hoge en aantrekkelijke risico’s kan een verzekeraar preventie eisen stellen b.v. anti inbraak maatregelen of extra onderhoud en controle op elektrische installaties etc. Ook de inventaris goederen verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering . Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn, des te hoger de pakket korting kan oplopen.         

Met de wet Milieubeheer stelt de overheid strenge milieu eisen . Op grond van deze wet milieubeheer ben je verplicht elke vorm van verontreiniging van het milieu te laten saneren. Hierbij denken we dan aan het onverwacht verontreinigen van de bodem of oppervlaktewater door schadelijke stoffen, hiervoor bestaat dus wettelijke saneringsplicht . Dit saneren van de bodem of oppervlaktewater kan dus aardig in de papieren lopen waarvoor de milieu schade verzekering dan weer uitkomst geeft. De premie van een dergelijke verzekering is ook afhankelijk van de werkzaamheden die een bedrijf uitvoert. Ook de milieu schade verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn , des te hoger de pakket korting kan oplopen .  

Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

Ondernemen betekent ook dat een ondernemer allerlei risico’s loopt net als een Particulier risico’s loopt. Als ondernemer ben je aansprakelijk voor alle handelingen die in de onderneming plaatsvinden, ook ben je als ondernemer aansprakelijk voor de handelingen van de werknemers.
Dus een goede aansprakelijkheidsverzekering dekt de ondernemer zelf maar ook zijn werknemers. Zo kan een werknemer bij een cliënt schade aanrichten waar je als ondernemer aansprakelijk voor bent. Daarvoor is de aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers n.l. de AVB. De AVB is er voor alle bedrijven maar ook de 1-manszaak , verenigingen en stichtingen  en b.v. de AVB voor de bestuurders en toezichthouders van een VVE ( vereniging van eigenaren ) .  

Product en werkgevers aansprakelijkheid : de product aansprakelijkheid betreft de schade die het bedrijf veroorzaakt door de gebreken van een geleverd product en de werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid als werkgever t.o.v. zijn medewerkers zelf als deze b.v. een ongeval overkomt tijdens de werkzaamheden waar je als werkgever dan ook verantwoordelijk voor bent. Dus vraag naar de juiste dekking voor je bedrijf en werknemers , zodat we de AVB passend kunnen maken voor jou onderneming.  Ook de AVB kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering. Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn, des te hoger de pakket korting kan oplopen.    

De rechtsbijstand verzekering is bedoeld voor bedrijven maar ook voor b.v. ZZP- ers , verenigingen of  een VVE
( vereniging van Eigenaren ) . Een bedrijf of werkgever kan te maken krijgen met geschillen over o.a. arbeid, afspraken met leveranciers of afnemers of over zijn bedrijfspanden etc. Voor al deze geschillen biedt de zakelijke rechtsbijstand verzekering juridische bijstand.  De juridische hulp en bijstand wordt dan vaak verzorgd door DAS rechtsbijstand. De dekking rechtsbijstand is net als bij een rechtsbijstand verzekering bij particulieren een keuze product. De rechtsbijstand dekking kan worden uitgebreid met verschillende modules waaronder rechtsbijstand voor motorrijtuigen, fiscaal en vermogen recht etc. Vraag naar de mogelijkheden en bijzonderheden van dit product.
Ook de zakelijke rechtsbijstand verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket . Hoe meer diverse verzekeringen in in dit pakket afgesloten zijn, des te hoger de pakket korting kan oplopen.

Overige zakelijke verzekeringen

Een volledig veilige digitale omgeving bestaat tegenwoordig bijna niet meer . Bedrijven en instellingen zijn tegenwoordig erg afhankelijk geworden van data en ICT en het werken met gevoelige informatie . Een bedrijf kan aanzienlijke schade ervaren door een data-lek of hack van de systemen. Deze cyber criminaliteit en datalekken vormen een steeds groter risico voor bedrijven. Dergelijke cyber criminaliteit leidt dan tot bedrijfsstilstand, verlies van gelden of inkomen , reputatie schade en claims van derden etc. Met een cyber verzekering wordt je bijgestaan door specialisten bij een incident om u zo spoedig mogelijk weer operationeel te krijgen de schade te beperken.  
Vraag naar de bijzondere voorwaarden en dekking van dergelijke verzekeringen.

Wanneer het bedrijf stil komt te liggen door schade zijn er op dat moment geen inkomsten meer. De bedrijfsschadeverzekering dekt dan de netto winst die u tijdens de schade niet hebt kunnen realiseren alsmede de vaste kosten en extra kosten b.v. vervangend apparatuur.  Bij bedrijfsschade lopen de kosten gewoon door maar er is geen omzet meer om dit te kunnen financieren. De bedrijfsschadeverzekering is erop gericht om het bedrijf na b.v. een brand zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen en daardoor zoveel mogelijk klanten en omzet te behouden.

De bedrijfsschadeverzekering geeft dekking voor financiële schade in de vorm van:

* gemiste nettowinst
* betaling van vaste lasten
* extra kosten dekking voor b.v. huur vervangende locatie of vervangend apparatuur

Hierbij is er wel een vooraf vastgestelde uitkeringstermijn van toepassing. Meer weten? Vraag informatie of laat een offerte maken. Ook de bedrijfsschade verzekering kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering . Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn , des te hoger de pakket korting kan oplopen. 

Voor aannemers en bouwbedrijven is een bouw en montage verzekering een goede oplossing . Tijdens de bouw kunnen er ook risico’s optreden van b.v. brand , storm of diefstal schades. Een verzekeraar vergoed dan doorgaans het herstel of vervanging bij schade aan nieuwbouw, verbouwingen en renovaties. Hierbij kan je dan denken aan beschadiging van het werk door een gedekte gebeurtenis b.v. brand of storm schades of constructiefouten. Maar ook beschadiging van het werk door gebruik van verkeerde materialen of foutieve toepassing daarvan en diefstal van b.v. bouwmaterialen. Vraag vooraf wel naar de bijzondere voorwaarden en dekking van dit verzekering product, de bouw en montage verzekering kan voor u op maat gemaakt worden.   

Transport verzekering :

Als je als bedrijf goederen laat transporteren door een vervoerder is de schade aan deze goederen vaak niet volledig gedekt. Er is n.l. voor de vervoerder beperkte aansprakelijkheid voor schade of verlies of beschadiging van de vervoerde goederen .De goederen transport verzekering dekt deze financiële transport schade dus wel en kan de schade dan verhalen bij de veroorzaker. Het transport van verzendadres tot eindbestemming is dan vaak verzekerd incl. laden en lossen. Vaak is er sprake van een basis dekking met aanvullende dekkingen , dus de polis kan op maat gemaakt worden. 

Vervoerders aansprakelijkheid verzekering :

Als vervoerder of logistiek bedrijf ben je dus meestal beperkt aansprakelijk voor de schade die je namens opdrachtgevers vervoert. Met een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering is dan wel de aansprakelijkheid verzekerd voor de goederen die je in opdracht vervoert. Dus ook van toepassing van het verzendadres tot de eindbestemming met laden en lossen . Deze verzekering is dus ook juiste bedoeld voor bedrijven die opereren in het ( inter ) nationale transport van goederen . Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden van deze producten en laat ze op maat samenstellen.  
 

Als bedrijf of werkgever ben je dus verantwoordelijk voor je werknemers . Dit is dan al in grote mate geregeld in de aansprakelijkheid verzekering bedrijven (AVB) . Echter de AVB heeft een uitsluiting n.l. schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen. De werkgever aansprakelijkheid gaat verder dan de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek . Daarnaast is er dus ook werkgever aansprakelijkheid bij een verkeerongeval van een werknemer en passagiers tijdens werktijden.  Als een werknemer dan tijdens de werkzaamheden een motorrijtuig bestuurt en daarbij dan een ongeval veroorzaakt is de schade aan de werknemer en zijn passagiers dan ook gedekt bij een verkeersschade verzekering voor werknemers. Daarbij is er dan ook dekking in de hoedanigheid als voetganger , fietser of reizen in het openbaar vervoer. Ook de verkeersschade verzekering voor werknemers kan onderdeel zijn van een bedrijven pakket verzekering . Hoe meer diverse verzekeringen in dit pakket afgesloten zijn , des te hoger de pakket korting kan oplopen.